Nalazite se na: Home

najnovije vijesti

najpopularnije

Glavni izbornik

PDF Print E-mail

Bra?o u vjeri! Danas 12. džumade-l-uhra 1433.H., 04. maj 2012. godine. Podsje?anja radi, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 2000. godine donio Odluku o obilježavanju 7. maja, «Danom džamija», jer je 07. maja 1993. godine u ranim jutarnjim satima minirana i porušena od strane srpskog agresora i doma?ih srpskih zlo?inaca, Ferhadija džamija u Banjoj Luci.
"Dan džamija", podsje?a na uništavanje svih džamija i drugih vakufskih objekata u Republici Bosni i Hercegovini u toku obje oružane agresije, sa istoka i zapada, u periodu 1992. - 1995. godina.
Ferhat-pašina džamija, sagra?ena 1579. godine, centralni je objekat u Banja Luci i jedno je od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture, XVI vijeka. Džamija je dimenzija 18 m. X 14 m., vrh kupole je visok 18 m., a munara 43 m. Ferhadija je 1950. godine uvrštena u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine, a potom je uvrštena na listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO-u. Džamija je djelimi?no uništena ekplozivom detoniranim 7. maja 1993. godine od strane srpskih zlo?inaca. Nakon prvog rušenja, vlasti Republike Srpske su organizovale potpuno rušenje i ?iš?enje terena na kojem se nalazio kompleks džamije. Kratko nakon rušenja Ferhadije, srušena je i obližnja sahat-kula, a ostaci ruševina su odvezeni na gradsku deponiju. Ferhadija je bila jedna od 16 Banjalu?kih džamija, koje su tokom oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. - 1995. godine, do temelja porušene.
Džamije su Allahove, dž.š, ku?e na Zemlji i njima islam posve?uje posebnu pažnju, jer su one mjesta gdje se veli?a Njegovo ime i gdje Mu se pada na sedždu, sa ciljem postizanja samo Njegova zadovoljstva. 
Op?e je poznato da neprijatelji islama, ne biraju metode u borbi protiv muslimana i za njih nisu sveti: ljudi, džamije, mektebi, mezarja, mostovi, sahat-kule, hanovi, hamami... Oni stolje?ima zatiru tragove islama na širem prostoru Balkana, a preživjele muslimane prisiljavaju na stalnu hidžru i zbijanje na sve uži životni prostor, kako bi u svakom narednom naletu imali što manje posla. Džamije i vakufi se ovdje u Bosni i Hercegovini od 1878. godine, pa sve do danas kontiunirano i planski ruše. Rušitelji se proglašavaju nacionalnim herojima, dok mi živimo u nadi da ?e se zlo?inci promijeniti i odre?i naslije?enih zlo?ina?kih poriva.
Allah, dželle še'nuhu, u kategoriju najve?ih nasilnika ubraja one koji u džamijama sprje?avaju spominjanje Njegova imena i koji ih ruše, pa u 114. ajetu Sure El-Bekare kaže:

?????? ???????? ??????? ?????? ????????? ??????? ???? ???????? ?????? ??????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ??? ????? ?????? ???? ???????????? ?????? ???????????????? ??? ?????????? ?????? ???????? ??? ?????????? ??????? ??????
Ima li ve?eg nasilnika, od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje i koji rade na tome da se one poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze! Na ovom svijetu doživje?e sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!
Kakvi su samo zlo?inci i teroristi oni koji su sve džamije, mesdžide i ostale vakufe porušili tamo gdje je stizala njihova vojska ili gdje se uspostavljala njihova vlast?! I sve to su smatrali svojim velikim podvizima, a jadni li su narodi koji pokušavaju?i da izbrišu tragove kulturnog naslije?a drugih naroda i etni?ki ih iskorijene, misle da ?e na taj na?in postati velikim i slavnim! Za vrijeme posljednje oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu potpuno je porušeno 614 džamija (534 od strane srpskog, a 80 od hrvatskog agresora), dok je ošte?eno 307 džamija (249 od srpskog, a 58 od hrvatskog agresora), što ?ini 80,5% od ukupnog broja 1144 džamije, koliko ih je bilo prije ove dvije agresije. Pored toga je od ukupno 557 mesdžda (džamija bez munare), potpuno porušeno njih 218 (175 od srpskog, a 43 od hrvatskog agresora), dok je ošte?en 41 mesdžid (21 od srpskog, a 20 od hrvatskog agresora), što ?ini procenat od 46,40% mesdžida. Ovome treba dodati još 14 potpuno uništenih i 18 ošte?enih mekteba, te 447 uništenih i 160 ošte?enih drugih vakufskih objekata.
Ovo su podaci koje moramo znati, da se zlo ne ponovi, jer narod koji ne zna šta mu se desilo u bliskoj prošlosti, ima šansu za nestanak u eventualnom narednom naletu, a kada nestane tragova materijalne i duhovne kulture i kada se izgubi kolektivno pam?enje, blizu je i biološki nestanak jednoga naroda.
Ne samo da se zlo?inci nisu zadovoljili sa rušenjem džamija, nego su i njihove lokacije pretvarali ili još uvijek pretvaraju u parkirališta, javne saobra?ajnice ili mjesta za izgradnju stambenih i dugih objekata. Na tom putu im niko od doma?ih i me?unarodnih faktora nije stajao, niti stoji, tako da su na o?i obespravljenih Bošnjaka nicali objekti, u nadi da ?e pravednim rješenjem nekih od sudova naknadno biti uklonjeni, a sudovi su donosili presude ili odluke protiv ošte?ene strane, kao što je slu?aj sa odlukama Doma za ljudska prava vezanim za Divi?ku i Zamlaz džamiju u Zvorniku.
Allahovom, dž.š, voljom i snagom Bošnjaci, dobrovoljci iz islamskog svijeta i rijetki pojedinci iz druga dva naroda su se suprostavili strašnoj agresiji i zlu koje se nadvilo nad Republikom Bosnom i Hercegovinom i njihova je zasluga što makar na jednom dijelu Bosne i Hercegovine danas ima: džamija, mesdžida, mezarja i drugih vakufa, kao i vjerskih i drugih objekata drugih naroda. Islam je Bošnjake u?inio posebnim, jer u protivnom na prostoru koji su oni branili ne bi ostala niti jedna crkva i sinagoga, a one su tu da svjedo?e da mi nismo kao oni i da mi ne rušimo, nego gradimo i ?uvamo i da uvažavamo druge i druga?ije. Eto, to je islam i to je njegovo u?enje! To su univerzalna islamska rješenja, koja garantiraju svakom pojedincu: slobodu, pravo na uživanje njegova posjeda i punu sigurnost u pravom smislu rije?i.
Draga bra?o, gradimo džamije i ?uvajmo džemat, ne dozvolimo da nam džamije ponovo budu samo kulturno-historijski spomenici, ?uvajmo ih, jer ako ih ne budemo ?uvali, zlo?inci ?e ih ponovo rušiti i na njihovim temeljima graditi zgrade i crkve i njihova mjesta pretvarati u parkinge ili pijace, a nama zamesti svaki trag! Zapamtimo da je naša obaveza rekonstrukcija svih porušenih džamija, na svakom mjestu gdje su one postojale i najozbiljnije pristupimo tom poslu! Uklju?imo se na prvom mjestu mi i naše porodice, animirajmo našu rodbinu, poru?imo ro?acima i komšijama u dijaspori da je naša obaveza rekonstrukcija porušenih džamija, jer su one simboli našeg višestoljetnog postojanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine! Ne ?ekajmo da nam hareme štite i ogra?uju naši prijatelji iz islamskog svijeta, ve? se organizirajmo i ure?ujmo ih sami, jer je to naša obaveza prema našim umrlim!
Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nas u?vrsti na putu islama, da ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u?ini onima koji ?e uspostavljati red i sprje?avati nered na Zemlji, da nam pomogne da sa?uvamo našu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj ?emo sa ponosom i slobodno kora?ati i živjeti na svakom njenom pedlju, da nas sa?uva iskušenja koja ne?emo mo?i podnijeti, da nas u?ini istinskom bra?om, koja ?e jedni drugima praštati i upu?ivati iskrene dove za popravljanje našeg stanja i praštanje grijeha, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u obe?anim džennetima po?asti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi! AMIN!!!
Povodom obilježavanja 7. maja dana džamija, Rijaset islamske zajednice u BiH je donio odluku da se na podru?ju kako BiH tako i naše dijaspore organizira sergija za pomo? Medžlisima Nevesinje i Fo?a. Molimo Vas da Vašim skromnim doprinosom pomognete obnovu džamija sa ovog dijela naše domovine.

 

Vrijeme namaza

Zora: 5:29
Izlazak sunca: 7:09
Podne: 11:59
Ikindija: 14:19
Akšam: 16:45
Jacija: 18:14

Hidžretski kalendar

Jamadil Awal


14

Ponedjeljak
1440 HIJRAH