Nalazite se na: Home

najnovije vijesti

najpopularnije

Glavni izbornik

Bitka na bedru PDF Print E-mail

Uime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

???? ?????: { ???????? ?????????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ??????????? ??????????? }
Allah vas je pomogao na Bedru, kada ste bili malobrojni, zato se Allaha bojte, da biste bili zahvalni. (Alu-‘ Imrân, 123)
U ovom mubarek mjesecu, ?ije darove i blagodati mu’mini sa radoš?u prihvataju i u svojim srcima duboko doživljavaju, nalazi se i odabrana no? Lejletu’l-bedr.
Druge godine po Hidžri, prije više od 1400. godina dogodila se bitka na Bedru, poznata kao 'Bedr el-kubra' (Veliki Bedr). Jugozapadno od Medine, na udaljenosti od oko 150 kilometara, nalazi se mjesto Bedr, ?ije je ime trajno sa?uvano u Kur’anu, a.š. Ovaj doga?aj promijenio je tokove svjetske povijest.
Tog dana, 17. ramazana, muslimanski neprijatelji su imali oko 900 boraca, a muslimana je bilo oko 300, što zna?i da se jedan musliman morao boriti protiv trojice protivnika. U Kur’anu, a.š., se napominje da je Allah, dž.š., poslao meleke da pomognu mu’minima ali nakon što su oni iskazali svoju iskrenost u vjeri i spremnost na najve?e žrtve. Meleki su sami mogli pobijediti ali se traži ?ovjekova spremnost, odlu?nost, hrabrost  i ustrajnost.
Borili su se na Bedru, Resulullah i ashabi, potvrdili su i dokazali, koliku snagu, hrabrost, odlu?nost i strpljivost daje islam. Znali su da je Allah, dž.š., na strani onih koji nose iman u svom srcu.
Allah, dž.š., u Kur’anu, a.š., iznosi jednu povijesnu istinu koja glasi:
{ ???? ???? ?????? ????????? ???????? ?????? ????????? ???????? ??????? ????????? ???? ?????????????}
Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom  dozvolom. A Allah je sa strpljivima. (El-Bekare, 249)
Resulullah i ashabi izašli su na Bedr da se suprostave sili i nasilju, da izmijene povijest, da otvore put istinskoj vjeri, slobodi, pravdi, milosr?u i humanizmu. U svom govoru prije bitke Allahov Vjerovjesnik, s.a., ne daje ashabima  genocidna , krvava i rušila?ka uputstva, nego im se sasvim mirno obra?a ovim rije?ima:
“Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Podsti?em vas da ?uvate islam! Allah vas na to upu?uje! Odvra?am vas od nasilja, a i vaš Stvoritelj vam to zabranjuje. Allah je Uzvišen, istinu nare?uje i iskrenost propisuje. On daje dobro onima koji ga zaslužuju, prema stepenu koga imaju kod svoga Stvoritelja. Ljudi se me?usobno po dobru odlikuju i spominju. Došli ste na Bedr, na mjesto istinskog iskušenja, kad Allah prima samo ono djelo kojim je On zadovoljan. Pomo?u strpljivosti, Allah u odlu?nim momentima otklanja brigu i spašava ljude od nevolje i tuge. Strpljivoš?u se postiže spas na obadva svijeta. Pazite na dužnosti koje vam je Allah u Kur’anu propisao, ne zaboravite obaveze kojim vas je On svojim ajetima pou?io. Odlu?no se prihvatite djela kojima ?e vaš Gospodar biti zadovoljan. Pokažite svoj iman pred svojim Stvoriteljem i, na ovome mjestu, na Bedru, zasluži?e te Njegovu milost i oprost koji vam je obe?an. Allahovo obe?anje je istinito. Njegova zaštita je naša snaga i sigurnost. Samo Njega molimo za pomo?, u Njega se uzdamo i Njemu se vra?amo. Neka Allah oprosti meni i mu’minima.” 
Ovaj Vjerovjesnikov govor ima veliko duhovno i moralno zna?enje. U njegovim rije?ima nema ratni?kog žara niti euforije. Zašto? Zato što islam nije vjera huška?ko-krvni?kih, niti nasilni?ko-osvaja?kih pohoda. Islam je vjera koja štiti i ?uva ljudsku slobodu, moral, ?ast i ugled. Muhammed, s.a., i ashabi, r.a., maksimalno su se spremili za bitku na Bedru, imali su i dobru taktiku i dobru strategiju , a to zna?i da vjernici, u odbrani i zaštiti svoje vjere, domovine, ?asti i slobode trebaju imati najsavremenija sredstva i najbolju taktiku. A uz to, mu’mini se uzdaju u Allahovu, dž.š., pomo? i dovu ?ine, kao što je dovu prou?io i Muhammed, s.a., na Bedru, a ona glasi:
“Allahu moj! Podari mi obe?anu pobjedu. Ako me neprijatelj pobijedi, zavladat ?e zabluda i nasilje i ne?e više biti onih koji ?e islam ?uvati.”
Dova je bila primljena, bitka dobijena jer su ashabi u nju ušli snagom i žarom svoje vjere. Na putu do Istine i slobode, mu’mini nikada ne?e iznevjeriti, niti odstupiti, niti se pokolebati. O njima Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:
{ ???? ?????????????? ??????? ???????? ??? ????????? ??????? ???????? ?????????? ???? ????? ???????? ?????????? ???? ?????????? ????? ????????? ????????? }
Me?u mu'minima ima onih koji iskreno ostaju na onome što obe?aše Allahu, neki od njih u tome svoj život završiše, a drugi o?ekuju kraj života, a ni u ?emu ne iznevjeriše svoja uvjerenja. (El-Ahzâb, 23)
Vo?eni odanoš?u prema Allahu i Resulullahu, ashabi su izašli na Bedr, osjetivši u isto vrijeme i ljubav prema rodnom gradu Mekki, iz koje su bili protjerani samo zato što su u svojim srcima nosili: Lâ ilâhe illallâh Muhammmedun resulűllâh. Njihova ljubav nije bila fanatizam, jer voljeti svoju vjeru, domovinu i svoj rodni kraj, to je prirodno i zdravo ljudsko osje?anje.
Vo?en tom ljubavlju, El-Mikdad, jedan od ashaba kaže Resulullahu:
“Allahov vjerovjesni?e! Idi onim putem koji vodi Allahovoj milosti. Mi ?emo te slijediti. Sigurno te ne?emo iznevjeriti kao što je Musa-a, s.a., iznevjerio njegov narod. Bori se uz Allahovu pomo? i mi ?emo se zajedno s tobom boriti.”
A ashab Sa‘d Ibn-Mu‘az kaže Muhammedu, s.a.:
“Ja Resulallah! Mi vjerujemo u tvoje poslanstvo. Mi smo ti srcem odani i svjedo?imo da je Kur’an istina. Kada smo izgovorili Šehadet, dali smo ti rije? da ?emo te slušati i slijediti. Kuda ti kreneš i mi ?emo i?i s tobom. Taki mi Uzvišenog Allaha, ako od nas zatražiš da zagazimo u more i da ga preplivamo, mi ?emo te poslušati. Ne bojimo se naprijatelja. Mi imamo mu’minska srca. Povedi nas u boj uz Allahovu pomo?. Allahu ekber!”
Ove rije?i, Allahu ekber (Allah je najve?i), nisu prijetnja  bilo kome, one nisu ni fraza, one su Istina, a ona je nepobjediva i neuništiva. Ova Istina je potvr?ena i na Bedru. Na ovom bojištu je zauvijek završio Ebu-Džehl, veliki neprijatelj kur’anske istine, a mislio je da njegovoj mo?i i sili nema kraja. Svi ebu-džehli svijeta završavali su i završit ?e sramno i bijedno na nekom svom bojištu, jer Bedr je simbol sjajne pobjede Istine, ali i simbol neumoljivog poraza zablude. Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:
{ ????? ?????? ??????? ????? ???? ?????????????? ?????????? ?????????? ???? ?????????????? ????????? ?????????? }
Obe?anje Allahovo je Istina. Zato neka vas nikako ne zavara život na ovome svijetu i neka vas šejtan ne pokoleba u vašoj odanosti Allahu. (Lukmân, 33)
Upamtimo! Muslimani su prvi u povijesti prema svojim zarobljenicima humano postupili i to baš poslije bitke na Bedru. Bilo je ashaba koji su svog zarobljenika hranili boljom hranom od one koju su jeli oni i njihove porodice. Zarobljenici su do slobode dolazili sasvim hahko i jednostavno. Izme?u ostalog, oni koji su bili pismeni, mogli su postati slobodni nakon što deset muslimana nau?e ?itati i pisati.
Muslimani mogu biti ponosni na svoj Din-i islam. Mnoge pojave, zla i poroci u svijetu nisu nastajali, ili se razvijali, u islamskim gradovima i zemljama, nego su nastajali baš u onim dijelovima svijeta, gdje nije bilo muslimana, ili su oni bili neznatna manjina. To govori o veli?ini islama koji je prvi put odbranjen i sa?uvan upravo na Bedru. S te strane, ovaj doga?aj nosi trajne pouke i poruke. Jer, Bedr se kroz povijest ponavljao na desetine puta u raznim dijelovima svijeta. I ovi naši krajevi su svojevrsni Bedr. I ovdje se vodila i vodi borba za Istinu, a protiv zablude, za slobodu, a protiv nasilja, za pravdu, a protiv nepravde, za ?ast i dostojanstvo, a protiv primitivizma, za toleranciju, a protiv mržnje. Naša Domovina imala je i ima svoje šehide, ?ija imena nikada ne smijemo zaboraviti, kao što nismo zaboravili imena šehida sa Bedra, jer oni su emanet svima nama i budu?im generacijama, oni su najsjajniji primjer odanosti prema islamu, domovini i slobodi.  Muhammed, s.a., nagovijestio je da ?e me?u budu?im generacijama uvijek biti onih koji ?e biti spremni na najve?e žrtve, te u jednom hadisu kaže:
????? ?????? ???????? ?????? ????????? ? ??? ??????? ????????? ?????? ???? ??????? .
“Moj ummet je kao kiša, ne zna se da li su bolje prve ili posljednje kapi.”
Jedna od poruka Bedra sadržana je u Vjerovjesnikovim  rije?ima, koje je izgovorio vra?aju?i se kao pobjednik sa Bedra:
????????? ???? ?????????? ???? ?????? ????? ?????????? ?????????? .
“Vra?amo se iz male u veliku bitku, a to je borba sa samim sobom.”
Ove Resulullahove rije?i ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima, porocima i lošim navikama mora trajati cijeloga života. Oni koji savladaju svoju oholost, sebi?nost, škrtost, umišljenost, oni koji moralno žive i  islamske dužnosti izvršavaju, oni su pobjednici na svom vlastitom bojištu. U borbi sa samim sobom, mu’minovo oružje je iman. Na ovom putu, musliman doživljava i osje?a ljepote i vrednote svoje vjere, kao što osje?a slast idraž pobjede, istinske pobjede na svom vlastitom “Bedru”. Ta pobjeda zove se: iman , istina, pravda, sloboda, plemenitost, humanost, solidarnost, milosr?e... Jednom prilikom Allahov Vjerovjesnik, s.a., je rekao:
?????? ???? ????? ????? ?????? ????????? ?????????? . ???? ??????? ????? ?? ????????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ? ?? ???? ??????? ????????? ??? ????????? ?????? ?????  ? ?? ???? ???????? ???? ??????? ??? ???????? ?????? ???? ?????????? ????? ?????? ????? ???????? ???? ???????? ??? ???????? .
“Ko bude imao tri svojstva, osjetit ?e slast imana. Da mu Allah i Njegov Vjerovjesnik budu draži od svega ostalog. Da voli i poštuje ?estite osobe u ime Allaha. Nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva, da mu povratak u zabludu bude odvratan, kao  što bi mu bilo teško i odvratno da bude ba?en u vatru.”
Obavljati namaze, postiti, davati zekat, sadekatu’l-fitr i druge islamske dužnosti izvršavati, sve su to pobjede i uspjesi koji imaju trajnu vrijednost i zna?aj. Oni koji su na strani Resulullaha, s.a, i ashaba, r.a., oni ?e  sigurno uspjeh do?ekati, a oni koji su na strani širka, Ebu-Džehla i mušrika, ova skupina ?e bez sumnje poražena biti i poniženje doživjeti.
Molimo Allaha, dž.š., da razumijemo i prihvatimo ove pouke i poruke Bedra. Amin!

 

 

 

Vrijeme namaza

Zora: 5:29
Izlazak sunca: 7:09
Podne: 11:59
Ikindija: 14:19
Akšam: 16:45
Jacija: 18:14

Hidžretski kalendar

Jamadil Awal


14

Ponedjeljak
1440 HIJRAH